Заповядайте в магазин Green Planet в гр. София на ул. Ангиста 212 Б

Вашата количка

Няма продукти

0,00 лв. Общо
Поръчайте
Поръчай на:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия (OУ) уреждат отношенията между "ГРИЙН ПЛАНЕТ КЪМПАНИ" EООД и потребителите на електронна (интернет) страница, намираща се на домейн www.greenplanet.bg.

„ГРИЙН ПЛАНЕТ КЪМПАНИ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписвания, Търговски регистър, с ЕИК 202399120.

"ГРИЙН ПЛАНЕТ КЪМПАНИ" EООД си запазва правото едностранно да променя и допълва съдържанието на настоящите Общи условия. Промените влизат в сила, считано от датата им на публикуването на сайта.

 

Навсякъде в настоящите Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

„Сайтът/Сайта” е уебсайтът www.greenplanet.bg.

„Дружеството“ е „ГРИЙН ПЛАНЕТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202399120.

„Потребител/Потребители”e всяко лице, което посредством Интернет ползва предлаганите чрез сайта функционалности.

„Клиент/Клиенти” е всяко лице/лица, заявило посредством формата за регистрация в сайта желание за закупи предлаганите от дружеството стоки;

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Сайтът може да се използва единствено от потребител, който е приел настоящите ОУ и поел задължението да ги спазва. Приемането на ОУ се обективира със някое от следните действия:

1. Всяко отваряне на страница на сайта, различна от заглавната;

2. Изрично обективиране на съгласието чрез електронно изявление, извършено с активиране на бутон “Съгласен съм и приемам Общите условия”.

(2) Всеки потребител е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNKMAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

 

ПОРЪЧКА. РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ. ДОСТАВКА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

Чл.2. (1) Всеки потребител може да прави поръчки на наличните на сайта стоки. Поръчки могат да се правят денонощно, включително и през почивни дни.

(2) Всяка направена поръчка представлява изрично волеизявление от страна на клиента за сключването на Договор от разстояние.

Чл. 3. Договорът се смята за сключен за неопределено време, в гр. София, на български език.

Чл.4. (1) За направата на поръчка през сайта потребителят попълва бланка за регистрация, която се отваря чрез натискане на виртуален бутон „Регистрация“ като данните, означени със звездичка, са задължителни. Бланката за регистрация се попълва еднократно, като при последващи поръчки през сайта, клиентът може да използва виртуалния бутон „Вход“ и да се идентифицира, въвеждайки потребителско име и парола на съответните за тази цел места.

(2) Клиентът декларира, че попълнените от него данни са действителни и правилни и се задължава да ги актуализира непосредствено след извършена промяна в тях;

(3) Всички данни се предоставят доброволно от клиента С приемането на общите условия, клинетът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от дружеството при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(4) Дружеството гарантира, че данните на клиента ще бъдат използвани само с оглед изпълнение на направената поръчка от страна на клиента и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и в други предвидени от закона случаи.

(5) Всеки направен регистрационен профил на клиент, заедно с данните към него, могат да бъдат изтрити от базата данни по желание на клиента, изразено в писмен вид до дружеството.

Чл.5.(1) Всяка направена поръчка от клиент се обработва в размките на два работни дни, считано от датата на поръчката.

(2) След обработване на поръчката представител на дружеството се свързва с клиента по посочения от него телефон и/или имейл за потвърждаване на поръчката.

Чл.6. (1) Поръчаната стока се доставя в подходяща опаковка на посочения от клиента адрес в 30 дневен срок, считано от датата на обработване на поръчката.

(2) Ако поръчаната от клиента стока в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен допълнително по посочения при регистрация телефон или имейл за срока на доставката.

(3) Дружеството не носи отговорност за изпълнение на поръчката, в случай на предоставен неверен адрес или телефон от страна на клиента.

(4) Клиентът поема задължението да осигури достъп и присъствие за получаване на стоката. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни и подробни указания за улесняване на доставката.

(5) Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи.

(6) В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска писмено от дружеството поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка. Ако клиентът не поиска поръчката да бъде доставена отново в 3 /три/ дневен срок след изтичане на срока за доставка, то поръчката се счита за отпаднала и дружеството се освобождава от задължението си да я изпълни.

(7) Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина за отказа и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата наприемане на стоките от него или от трето лице. За целта стоката трябва да бъде върната е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския й вид.Разходите за връщане на стоките са за сметка на клиента.

(8) В случай, че потребителят се откаже от договора, дружеството ще възстанови всички плащания, които е получило не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира дружеството за отказа си от договора.

(9) При констатация на дефектен продукт, дружеството се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на дружеството.

(10) При наличие на какъвто и да е проблем относно закупенастока, всеки клиент може да се свърже с дружеството на телефон: +359 899 12 11 44

 

ЦЕНА НА СТОКА

Чл.7. (1) Цената за всяка отделна стока е посочена в сайта в български лева, с включен ДДС (Данък добавена стойност). В посочената цена не е включена цената за доставка. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на поръчаната стока/стоки при определяне на крайната цена за плащане.

(2) Цената за доставката е изцяло за сметка на клиента.

(3) За поръчки на стойност над 100 /сто/ лева цената за доставка се поема от дружеството, с изключение на поръчки на стоки с намалени цени.

(4) Намалената цена се обявява като новата, по-ниска цена, е поставена до старата, която е зачертана.

(5) Дружеството запазва правото си да променя посочените в сайта цени.

(6) Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчаната стока, актуална към датата на поръчката.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл.8. (1) В случай на бедствия, непреодолима сила и други форсмажорни обстоятелства дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор.

Чл. 9. Дружеството не носи отговорност при използването на доставена стока от страна на клиентаизвън предназначение или за действия, нарушаващи закона.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Чл. 10. Съдържанието на този сайт е авторско право на www.greenplanet.bg. и никой няма право без изрично писмено съгласие на дружеството да използва по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, в това число иразпоредби отнастоящите общи условия.

 

Настоящите Общи условия са утвърдени с решение на управителя и едноличен собственик на капитала на "ГРИЙН ПЛАНЕТ КЪМПАНИ" EООД.

facebook_pixel